Sprawy socjalne

Student studiów cywilnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej:

  • Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tzn. kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego progu dochodu na osobę w rodzinie (w roku akademickim 2017/2018 próg ten wynosił 1051,70 zł netto).

Dodatkowo można ubiegać się o zwiększenie wysokości przyznawanego stypendium socjalnego w przypadku zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie, pod warunkiem, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Otrzymuje je do 10% studentów danego kierunku studiów. Przyznawane jest na wniosek studenta, który osiągnął wysoką średnią ocen w poprzednim roku akademickim (nie niższą niż 4,40) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Student I roku również może ubiegać się o stypendium rektora, jeżeli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

  • Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Przyznawane jest bez względu na dochód, udziela się go na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ.

 

  • Zapomoga

Jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać maksymalnie dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej, przepisy regulujące ich przyznawanie oraz wszystkie niezbędne dokumenty i wzory wniosków znajdziecie tutaj


Kredyt studencki

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są co miesiąc w wysokości 600 zł (rata podstawowa). Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Specjalne zaświadczenie o studiach student będzie zobowiązany przedstawić w banku jedynie przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

600 zł – rata podstawowa,

800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,

400 zł – rata obniżona.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów.

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.