Zakończenie służby przygotowawczej

Agnieszka Kossowska

W piątek, 6 lipca w Sali Tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła się uroczystość pożegnania 26 podchorążych służby przygotowawczej. 


Zebranych na swojej ostatniej zbiórce podchorążych, w imieniu Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, pożegnał Prorektor ds. Wojskowych płk pil. dr inż. Krzysztof Cur.

Zwracając się do zebranych pułkownik Cur podziękował im za służbę, wytrwałość, determinację i trud włożony w proces szkolenia, za decyzję podęcia wysiłku obrony ojczyzny oraz za gotowości niesienia pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach militarnych. Życzył także bezpiecznych powrotów do rodzinnych domów oraz sukcesów na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Pułkownik Cur wyraził również nadzieję, że zaangażowanie i nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą opuszczającym mury legendarnej Szkoły Orląt podchorążym na spełnienie marzeń o armii zawodowej w najbliższej przyszłości. Prosił także o przekazanie szczególnych wyrazów uznania i podziękowania rodzinom i bliskim żołnierzy.

Uroczysta zbiórka była również okazją do uhonorowania wyróżniających się podchorążych. Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscyplinie pułkownik Cur, wyróżnił listem gratulacyjnym troje st. szer. podchorążych: Dawida Haraszczuka, Paulę Roś i Daniela Droździela.

 

                                                                                                    ***

 

Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Przebieg rekrutacji oraz zasady i tok pełnienia służby przygotowawczej zostały precyzyjnie określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej z dnia 16 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 449).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień. Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowej uzyskały kategorię zdrowia „A” przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną. Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej, ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia. Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane jest w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, szeregowych w centrach szkolenia i jednostkach wojskowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymają tytuły podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów lub elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych. O stawieniu się do szkolenia osób powołanych do służby przygotowawczej komendanci centrów szkolenia lub szkół i uczelni wojskowych powiadomią właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Osoby powołane do służby przygotowawczej będą pełniły tę służbę od dnia stawienia się w centrum szkolenia, szkole lub uczelni wojskowej przez okres odpowiedni dla żołnierza kształcącego się na:

- oficera do sześciu miesięcy;

- podoficera do pięciu miesięcy;

- szeregowego do czterech miesięcy.

Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry, z uwzględnieniem specyfiki korpusów osobowych. Szkolenie w pierwszych miesiącach (szkolenie podstawowe) będzie jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

źródło: warszawamokotow.wku.wp.mil.pl